Vilniaus bendruomeninių organizacijų sąjunga (VBOS) įkurta 2019 m. birželio

VBOS veiklos tikslai:

1. Atstovauti Vilniaus bendruomenių interesams valdžios bei kitose . institucijose;
2. žmonių sąmoningumą, pilietiškumą ir skatinti aktyvų dalyvavimą sprendimų priėmime;
3. Rinkti ir skleisti informaciją apie bendruomenių organizacijų veiklą, dalintis gerąja patirtimi;
4. Organizuoti renginius, rengti ir įgyvendinti projektus.

VBOS veiklos uždaviniai:

1) skatinti pilietinės bendruomeninės visuomenės kūrimąsi, pritraukiant ir nevyriausybines visuomenines organizacijas (jų narius) bendram tikslui – spartesniam gerovės kūrimui, skatinant savivaldos plėtrą, formuojant pilietiškai aktyvią ir konsoliduotą gyventojų bendruomenę;

2) skatinti gyventojus bei įmones ir organizacijas, įsikūrusias Vilniaus miesto savivaldybėje, aktyviai dalyvauti Vilniaus bendruomeninių organizacijų kultūriniame ir visuomeniniame gyvenime, aktyviai dalyvauti VBOS vykdomose socialiniuose, tvarkos palaikymo bei kultūriniuose projektuose;

3) skatinti dalyvauti kaimynystėje įsikūrusių bendruomenių panašaus pobūdžio bendruomeninėse veiklose ir projektuose bei palaikyti ryšius tarp Vilniaus bendruomeninių organizacijų, rengiant bendrus projektus, derinant pozicijas bendrais aktualiais bendruomenėms klausimais;

4) formuoti aktyvią pilietinę bendruomenę, būnant pavyzdžiu kitų Vilniaus miesto rajonų bendruomenėms;

5) kurti saugią ir patogią gyvenamąją aplinką, teikti informaciją saugios kaimynystės klausimais Vilniaus bendruomeninių organizacijų gyventojams bei svečiams, aktyviai bendradarbiauti su teisėsaugos institucijomis, formuojant saugią Vilniaus bendruomeninių organizacijų aplinką;

6) formuoti gerą aplinką (bendruomeninę – pilietinę, teisingumo, kultūros, gamtos, estetinę, tolerantišką ir kt.), atlikti švietėjišką darbą pasitelkiant vietos ir kitus šviesuolius, kultūros bei visuomenės veikėjus, nevyriausybinių organizacijų atstovus bei narius;

7) rūpintis Vilniaus bendruomeninių organizacijų kultūrinio, istorinio paveldo išsaugojimu bei šio paveldo tradicijų puoselėjimu;

8) tenkinti svarbiausius VBOS ir vietos bendruomenių socialinius, kultūrinius, ūkinius poreikius;

9) vykdyti VBOS mokymų ir verslumo skatinimo, socialinius, saugumo ir tvarkos palaikymo, labdaros bei kultūros projektus ir akcijas Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje;

10) palaikyti ir skatinti kitų visuomeninių organizacijų kultūrines, užimtumo programas bei projektus;

11) skatinti VBOS narių ir valstybės bei Vilniaus miesto institucijų, Diese aufstellung: hausarbeit schreiben lassen erfahrungen tame tarpe teisėtvarkos institucijų bendradarbiavimą;

12) leisti ir platinti knygas, bukletus ir kitą vaizdinę medžiagą, susijusią su VBOS tikslais;

13) ieškoti, užmegzti bei palaikyti ryšius, bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos ir užsienio viešaisiais ir privačiais asmenimis, tarptautinėmis organizacijomis, siekiant įgyvendinti VBOS tikslus;

14) teikti informaciją apie VBOS narių vykdomą veiklą, bendradarbiavimo sąlygas Lietuvos Respublikos ir užsienio viešiems bei privatiems asmenims, tarptautinėms organizacijoms, taip pat tokią informaciją pateikti Lietuvos ir užsienio žiniasklaidos priemonėse, įskaitant ir informacinių technologijų panaudojimą;

15) siekti aktyvaus bendradarbiavimo tarp VBOS narių, Vilniaus miesto seniūnijų gyventojų, remiantis savitarpio naudingumo ir VBOS tikslų palaikymo principais;

16) formuoti patrauklų VBOS narių ir jų vykdomos veiklos įvaizdį visuomenėje;

17) atstovauti VBOS narius vietos savivaldos ir kitose valstybės institucijose bei įstaigose;

18) įgyvendinti programas ir projektus, siekiančius skatinti toleranciją, įtrauktį, nediskriminavimą, tarpžinybinę partnerystę ir socialinį dialogą;

19) skatinti ir palaikyti VBOS narių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, kultūros, sporto, kultūrinio paveldo išsaugojimo, socialinės paramos, užimtumo, laisvalaikio organizavimo ir kitose srityse.