Kviečiame Vilniaus bendruomenes vienytis

 • VBOS nariais gali būti Vilniaus bendruomeninės organizacijos, kurių buveinė įregistruota Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje. Bendruomeninių organizacijų teisinė forma turi būti – asociacija arba viešoji įstaiga.
 • Nauji nariai priimami Tarybos sprendimu, didesne kaip pusės visų Tarybos narių balsų dauguma. Naujų narių priėmimo klausimas sprendžiamas, vadovaujantis raštišku jų prašymu, esant bent vieno VBOS nario rekomendacijai. Asmuo, pageidaujantis tapti VBOS nariu, pateikia rašytinį prašymą, registracijos pažymėjimo kopiją, įstatus, asociacijos organo protokolą (ar protokolo išrašą) dėl nutarimo tapti asociacijos nariu Pirmininkui. Pirmininkas per 14 (keturiolika) dienų nuo VBOS tarybos sprendimo dienos raštu praneša pareiškėjui apie Tarybos sprendimą priimti ar nepriimti jį į VBOS narius. Gavęs teigiamą atsakymą, pareiškėjas privalo įmokėti stojamąjį įnašą į VBOS sąskaitą kredito įstaigoje. Kol stojamasis įnašas nesumokėtas – pareiškėjas neturi VBOS nario teisių. 

VBOS nariai turi teisę:

 1. dalyvauti ir balsuoti VBOS visuotiniame narių susirinkime;
 2. rinkti VBOS valdymo organus ir siūlyti asmenis į VBOS valdymo organus;
 3. susipažinti su VBOS dokumentais ir gauti visą VBOS turimą informaciją apie jos veiklą;
 4. dalyvauti VBOS programose, organizuojamuose renginiuose;
 5. teikti (intelektinį indėlį) pasiūlymus, kritikuoti VBOS veiklą;
 6. steigti darbo grupes nuolatinei veiklai arba iniciatyvines grupes atskiriems projektams, atitinkančius VBOS tikslus, įgyvendinti;
 7. bet kada išstoti iš VBOS. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip VBOS nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;
 8. pažeistas savo teises ginti įstatymų nustatyta tvarka;
 9. nustatyta tvarka naudotis VBOS patalpomis, inventoriumi;
 10. nemokamai naudotis VBOS teikiamomis paslaugomis bei sukaupta informacija.

VBOS nariai privalo:

 1. laikytis VBOS Įstatų ir vykdyti VBOS visuotinio narių susirinkimo ir VBOS Tarybos sprendimus, dalyvauti VBOS veikloje;
 2. rūpestingai saugoti VBOS materialinę bazę, prisidėti prie jos išplėtojimo;
 3. mokėti nario mokesčius. Stojamieji įnašai sumokami po to, kai VBOS Taryba raštu patvirtina pareiškėjui apie priėmimą jį į VBOS narius. Jei pareiškėjas anksčiau buvo VBOS narys ir išstojo, VBOS Tarybai patenkinus jo norą iš naujo tapti VBOS nariu, jis sumoka stojamąjį įnašą iš naujo. Nariui išstojus arba jį pašalinus iš VBOS narių, stojamieji ir kiti įnašai bei metiniai mokesčiai negrąžinami;
 4. saugoti VBOS ir jos narių komercines paslaptis, kurios sužinomos dalyvaujant VBOS veikloje;
 5. nepažeisti VBOS, jos narių interesų;
 6. prisidėti prie VBOS tikslų įgyvendinimo.